อนามัยสิ่งแวดล้อม (16)

Together we can get through this_MM
e-Book : Together we can get through this (in Myanmar Language)

Preface The third wave of COVID-19 pandemic of Alpha strain (UK variant), which begun in April, can be traced to entertainment venues like p…

Together we can get through this_ENG
e-Book : Together we can get through this

Preface The third wave of COVID-19 pandemic of Alpha strain (UK variant), which begun in April, can be traced to entertainment venues like p…

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชนทั่วไป

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งจำเป็นที่ประชาชนทั่วไปทุกเชื้อชาติทุกภาษา ควรทราบและตระหนักถึงความสำคัญ เพราะหากขาดการเอาใจใส่ด้านอนามัยส…

คู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนสำหรับประชาชน

ปัจจุบันสถาณการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง ทั้งภายในประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และปัจจัยต่าง…

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ของเสียที่มาพร้อมเทคโนโลยี

จากปัญหาการเพิ่มขึ้นของขยะอิเล็กทรอนิกส์ขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย เช่น กา…

คุณค่าขยะ

“ขยะ”นับวันจะเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนของประชากรหากไม่มีการกำจัดขยะอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้วจะก่อเกิดความสกปรกและกลายเป็นแหล่งเพาะพั…

เด็กไทยวัยใส สิ่งเเวดล้อมปลอดภัย สุขอนามัยดี

การดุเเลความสะอาด ความปลอดภัยในโรงเรียนเเละที่อยู่อาศัย ต้องอาสัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งเเต่ระดับครอบครัว ชุมชน โรงเรีย…

ทำอย่างไรไกลโรค

โรคภัยไข้เจ็บที่คุกคามสุขภาพของคนเราทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งเป็นโรคอันมีสาเหตุมาจากการอยู่ในสิ่งเเวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรือมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง …

ทำอย่างไรอนามัยดี

ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนไทย เปลี่ยนเเปลงไปตามสภาพเเวดล้อม อาชีพ ฐานะความเป็นอยู่ ปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดโรคที่เกิดจากการมีพฤติกรรมในการบริโภค…

ปฏิกูลเพิ่มพูลประโยชน์

การสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน เป็นการจัดการทั้งทางด้านสุขภาพเเละสิ่งเเวดล้อม โดยตัดวงจรการเกิดโรคตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย เพื่อป้องกันเเละส่งเสริม…

รื้อ..ล้าง.. หลังน้ำลด

อุทกภัยหรือน้ำท่วม เป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทุกปี แต่ละครั้งมีความรุนแรงแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิอากาศและบริบทของพื้นที่ ซึ่งบางครั้งรุนแรงและเ…

อนามัยสิ่งแวดล้อมเตรียมพร้อมประชาชน

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิต เพื่อให้มีสุขอนามัยดี จึงจำเป็นต้องดำเนินการอย่างถูกสุขาภิบาล และความปลอดภัย คู่มือเล…

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH