หนังสือ Way of life ใช้ชีวิตให้ง่าย สุข สนุก สุขภาพดี

Lifestyle Medicine หรือเวชศาสตร์วิถีชีวิต เป็นการใช้ความรู้ทางการแพทย์สาธารณสุข ตลอดจนศาสตร์แขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผสานความรู้ด้านอื่น ๆ มาประกอบกัน โดยครอบคลุมทั้งมิติด้านสังคม มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสิ่งแวดล้อม และมิติความมั่นคง เพื่อดูแลสุขภาพเป็นรายบุคคล ซึ่ง Lifestyle Medicine ในไทยไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด แต่เป็นเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามดำเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554-2563กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH