คู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนสำหรับประชาชน

  • 18 กันยายน 2562

ปัจจุบันสถาณการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง ทั้งภายในประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต สุขภาพเเละความเป็นอยู่ของประชาชนมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยปัญหาอนามัยสิ่งเเวดล้อมชุมชนมีความเเตกต่างกันตามบริบทของพื้นที่เเละเเน้วโน้มที่จะเกิดปัญหาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่พบในชุมชน ได้แก่ ปัญหาชุมชนสกปรก

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH