การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชนทั่วไป

  • 18 กันยายน 2562

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งจำเป็นที่ประชาชนทั่วไปทุกเชื้อชาติทุกภาษา ควรทราบและตระหนักถึงความสำคัญ เพราะหากขาดการเอาใจใส่ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัยและร้ายแรงถึงขั้นก่อโรคได้ ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน หากเป็นโรคติดต่อร้ายแรงส่งผลกระทบให้เกิดการระบาดใหญ่ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH