คุณค่าขยะ

  • 18 กันยายน 2562

“ขยะ”นับวันจะเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนของประชากรหากไม่มีการกำจัดขยะอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้วจะก่อเกิดความสกปรกและกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนำโรคอย่างแน่นอน อีกทั้งยังเป็นปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมวลมนุษย์อีกด้วย

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH