ขยะอิเล็กทรอนิกส์ของเสียที่มาพร้อมเทคโนโลยี

  • 18 กันยายน 2562

จากปัญหาการเพิ่มขึ้นของขยะอิเล็กทรอนิกส์ขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย เช่น การทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ปะปนกับขยะทั่วไป การจัดการซากผลิตภัณฑ์์ โดยผู้รับซื้ออย่างไม่ถูกต้อง อีกทั้งขยะอิเล็กทรอนิกส์บางส่วนจะถูกรื้อและถอดแยกชิ้นส่วนโดยชุมชน ปัจจุบันการรื้อและถอดแยกชิ้นส่วนขยะเป็นกิจกรรมที่พบมากขึ้นโดยกระจายอยู่ในชุมชนหลายแห่ง ประชาชนใช้วิธีไม่ถูกต้องและไม่ปลอดภัย 

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH