ครอบครัวมีสุขเมื่อต้องรับมือกับ COVID-19

  • 5 มกราคม 2564
ครอบครัวมีสุขเมื่อต้องรับมือกับ covid-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทยและทั่วโลก ส่งผลกระทบให้ประชาชนต้องมีการปรับเปลี่ยนพติกรรมสุขภาพ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคเกิดเป็นฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ได้แก่ การสวมหน้ากากผ้า เน้นการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล 1 – 2 เมตร เมื่อมีการสัมผัสจุดเสี่ยงร่วมต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ อย่างน้อย 20 วินาที หรือทำความสะอาดมือ ด้วยแอลกอฮอล์เจล เน้นการกินอาหารร้อนปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อน
ส่วนตัว เป็นตัน

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี มีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับการสร้างความรอบรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยใช้ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) จึงได้จัดทำหนังสือการ์ตูนเรื่อง “ครอบครัวมีสุข เมื่อต้องรับมือกับCOVID-19” สำหรับให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพอนามัยตนเอง ครอบครัว และชุมชน ที่สามารถปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตใหม่ของประชาชนทุกกลุ่มวัย การ์ดไม่ตก ห่างไกลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างยั่งยืน

ทีมสื่อสารกรมอนามัย 2563

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH