Universal Prevention ป้องกันเชื้อโควิด-19

  • 27 กุมภาพันธ์ 2565

           ตรุษจีนปีนี้ ไม่ว่าวันจ่าย วันไหว้หรือจะเป็นวันเที่ยวก็อย่าลืมป้องกันตนเองขั้นสูงสุดUniversal Prevention เพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 นะคะ
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH