หนูรู้ชวนเช็ค เที่ยวงานวันเด็กอย่างไรให้ปลอดภัย

 • 16 มกราคม 2566
เที่ยวงานวันเด็กปลอดภัย

 • เลี่ยง การพาเด็กไปในสถานที่แออัด เลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่แออัด เน้นที่ปลอดโปร่ง
 • ต้อง สวมหน้ากากอนามัย ทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ
 • ต้อง ล้างมือบ่อยๆ ก่อนและหลังกินอาหาร ด้วยนํ้าและสบู่ หรือพกเจลแอลกอฮอล่ ติดตัวไปด้วย
 • แนะนํา เขียนบทรศัพท์ของผู้ปกครอง 1 ในกระเป่าของบุตรหลาน ในกรณีที่เกิดเหตุพลัด ขณะเที่ยวงานผู้พบเจอ เด็กจะได้ ติดต่อผู้ปกครองได้
 • ไม่ควร ใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก เพราะมือเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรค
 • เสี่ยง การใช้ของร่วมกับผู้อื่น เช่น ตี๋บนํ้าแก้วเดียวกัน การรับประทานอาหาร โดยไม่ใช้ช้อนกลาง
 • อาบน้ำ เมื่อกลับถึงบ้าน ควรอาบนํ้า และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

 

https://multimedia.anamai.moph.go.th/anamai-toons/child-travel-safe/

 

หนูรู้ กับการเปิดเรียน ตอน การเปิดเรียน On-Site

 

ถาม : ย้ำ โรงเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการ?

ตอบ : 3T 1V

 • Thai Stop COVID Plus (TSC+) : โรงเรียนต้องประเมินตนเอง ก่อนเปิดเรียน
 • Thai Save Thai (TST) : นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจำ
 • Test : ตรวจคัดกรอง ATK เมื่อมีความเสี่ยง หรือเมื่อมีอาการ
 • Vaccine : ครู บุคลากร ผู้ปกครองและเด็ก 5 – 17 ปีได้รับวัคซีนครบตามแนวทางปัจจุบัน

 

ถาม : หากพบนักเรียนที่ป่ว โควิด-19 ต้องทำอย่างไร?

ตอบ : นักเรียนที่ป่วยหยุดเรียน ให้โรงเรียนทำความสะอาดห้องเรียนตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข และดำเนินการเรียนการสอนได้ตามปกติ

 

ถาม : แล้วนักเรียนที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ต้องทำอย่างไร?

ตอบ : 1. นักเรียนที่ได้วัคซีนครบตามแนวทางปัจจุบัน และไม่มีอาการไม่แนะนำให้กักกัน พิจารณาให้เข้าเรียนได้โดยพิจารณาร่วมกันระหว่างครอบครัวสถานบริการสาธารณสุข และสถานศึกษา

 1. กรณีไม่ได้รับวัคซีนให้แยกกักกัน (Self – quarantine) เป็นเวลา 5 วัน และติดตามเฝ้าระวังอีก 5 วัน รวมเป็น 10 วัน หากมีอาการให้ตรวจ ATK ทันที หากไม่มีอาการให้ตรวจในวันที่ 5 และวันที่ 10 หลังจากสัมผัสผู้ติดเชื้อ

 

ถาม : ช่วยกันอย่างไร? จึงจะลดการแพร่ระบาดในโรงเรียนได้

ตอบ : คุณครูและนักเรียน ต้องเว้นระยะห่างสวมหน้ากาก ล้างมือ ตรวจคัดกรอง ลดความแออัด และทำความสะอาด จุดสัมผัสร่วมเป็นประจำ โรงอาหารควรมีการแยกสำหรับกับข้าว งดการพูดคุย ถ้าพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 5 คน มีการแพร่กระจายมากกว่า 2 ห้อง ทางโรงเรียนต้องประสานไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อเข้ามากำกับดูแล ระงับการแพร่ระบาดต่อไป

 

https://multimedia.anamai.moph.go.th/anamai-toons/on-site/

[แม่และเด็ก]
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH