มาตรการหลัก ป้องกัน COVID-19 ลดเสี่ยงโรค สำหรับสถานประกอบการ สถานบริการ และประชาชน

 • 13 มิถุนายน 2566

มาตรการหลัก ป้องกัน COVID-19 ลดเสี่ยงโรค สำหรับสถานประกอบการ สถานบริการ และประชาชน

เน้นยึดหลักการจัดการด้านสุขอนามัย สุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี

 • ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 • หมิ่นทําความสะอาดบริเวณจุดเสี่ยง หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วม เช่น ห้องนํ้าห้องส้วม โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได ลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น
 • กรณีมีระบบปรับอากาศ ต้องจัดให้มี การระบายอากาศภายในที่ดี
 • จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการในบริเวณต่างๆ อย่างเพียงพอ
 • ด้านพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน
 • ส่งเสริมให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน มีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี
 • เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ครบตามเกณฑ์
 • ในกรณีมีอาการป่วย ควรหยุดปฏิบัติงาน และพนักงานที่สัมผัส อาหารให้สวมหน้ากากขณะให้บริการ
 • ประชาชน
 • สวมหน้ากากทุกครั้ง เมื่ออยู่ในพื้นที่คนหนาแน่น หรือพื้นที่ปิดอากาศไม่ถ่ายเท
 • หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ เมื่อสัมผัสจุดสัมผัสจุดเสี่ยง หรือจุดสัมผัสร่วม
 • ในกรณีมีอาการไม่สบาย หรือเป็นไข้ ควรสวมหน้ากาก เมื่อออกไปนอกบ้าน
 • ควรฉีดวัคซีนป้องกัน โรคโควิด 19 ครบตามเกณฑ์ หรือกรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เข็มกระตุ้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง กลุ่ม 608 และผู้ที่มีโรคประจําตัว เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

#COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH