มาตรการสำหรับสถานประกอบการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

  • 20 ตุลาคม 2565
มาตรการสำหรับสถานประกอบการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

มาตรการสำหรับสถานประกอบการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

  1. สถานบริการฯ ที่จะเปิดดําเนินการ ต้องขออนุญาต จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. ทําการประเมินตนเอง ผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2+ และปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting ตลอดจนควบคุม กํากับพนักงาน ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด
  2. มท. กทม. สธ. และ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. ประเมิน อนุญาต และติดตามกํากับอย่างใกล้ชิด โดยอนุญาต ให้เปิดดําเนินการเฉพาะสถานบันเทิงที่ขึ้นทะเบียนสถานบริการ/ สถานประกอบการ และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัด/กทม.
  3. จัดพื้นที่ให้บริการ โดยมีระยะห่างระหว่างโต๊ะ อย่างน้อย 1 เมตร หรือให้เป็นไปตามมาตรการ ที่ราชการกําหนด
  4. มีการระบายอากาศที่ดี และเพียงพอ กรณีเป็นอาคารปิด และใช้เครื่องปรับอากาศ ควรเปิดพัดลมระบายอากาศตลอดเวลา และอาจติดตั้งเครื่องฟอกอากาศตามความเหมาะสม
  5. จัดให้มีการตรวจสอบผู้รับบริการ ว่าเป็นผู้ที่รับวัคซีนครบถ้วน รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น

#COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH