สงกรานต์4 วิธี เตรียมตัวก่อนร่วมงาน

  • 20 ตุลาคม 2565
สงกรานต์4 วิธี เตรียมตัวก่อนร่วมงาน

สงกรานต์4 วิธี เตรียมตัวก่อนร่วมงาน

  1. ประชาชนที่เดินทาง กลับภูมิลำเนา กลุ่ม 608 เข้าร่วมงาน ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์
  2. เดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ 
  • ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา 
  • ล้างมือบ่อย ๆ 
  • งดรับประทานอาหาร 
  • จดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  1. ประเมินตนเองหากพบว่า หรือให้พิจารณาตรวจ ATK มีความเสี่ยง หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมงาน ก่อนเดินทางร่วมงาน ภายใน 72 ชั่วโมง
  2. ผู้จัดงาน/กิจการ /กิจกรรม ให้ลงทะเบียนบนระบบ Thai Stop COVID 2 Plus และประเมินตนเอง ตามประเภทมาตรการ COVID Free Setting

การขออนุญาตจัดงานให้เป็นไปตามเขตพื้นที่สถานการณ์ หรือตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือ กรุงเทพมหานครกําหนด และสําหรับการจัดกิจกรรมในชุมชน ให้แจ้งต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (คปก.ต.) หรือ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.)และกําหนดให้มีมาตรการ ในการควบคุม ก๋ากับอย่างเข้มงวด

 

#COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH