มาตรการยกระดับความปลอดภัยในการสอบ สถานที่สอบ

  • 18 ตุลาคม 2565
มาตรการยกระดับความปลอดภัยในการสอบ สถานที่สอบ

มาตรการยกระดับความปลอดภัยในการสอบ สถานที่สอบ

สถานที่จัดสอบ

  • ประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัยโรงเรียนในการคัดกรอง และให้คําแนะนําด้านสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด 
  • จัดให้มีพื้นที่แยกสําหรับจัดการสอบเป็นสัดส่วน แยกกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กลุ่มผู้ติดเชื้อ เน้นการระบายอากาศที่ดี จัดที่นั่งสอบ มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร

ผู้เข้าสอบ

  • เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรืออาการเล็กน้อย หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
  • ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือก่อน และหลังการเข้าสอบ งดการพูดคุย เว้นระยะห่าง
  • การเดินทางไปสนามสอบโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือประสานหน่วยสถานที่สอบหน่วยบริการสาธารณสุข
  • กรณีไม่มีรถยนต์ส่วนตัว

ผู้คุมสอบ

  • ปฏิบัติการคุมสอบตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อ สําหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข เช่น การสวมหน้ากากอนามัย 
  • ใช้เวลาในการคุมสอบในห้องสอบให้น้อยที่สุด รวมถึงการวางแผนจัดการสอบให้เหมาะสม

#COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH