มาตรการสำหรับ ร้านอาหาร/ห้างสรรพสินค้า ที่จัดบริการ Delivery เพื่อลดการติดเชื้อโควิด – 19 (4 สิงหาคม 2564)

 • 15 มีนาคม 2565
มาตรการสำหรับ ร้านอาหาร/ห้างสรรพสินค้า ที่จัดบริการ Delivery เพื่อลดการติดเชื้อโควิด – 19 (4 สิงหาคม 2564)

มาตรการสำหรับ ร้านอาหาร/ห้างสรรพสินค้า ที่จัดบริการ Delivery เพื่อลดการติดเชื้อโควิด – 19 (4 สิงหาคม 2564)

 1. จัดเส้นทางเข้า – ออก ที่ชัดเจน กำหนดจุดคัดกรอง และลงทะเบียน หากมีอาการป่วยให้หยุดงานและไปพบแพทย์
 2. สวมหน้ากากอนามัยถูกต้องตลอดเวลา 
 3. ล้างมือให้สะอาด และมีจุดบริการล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 
 4. งดการรวมกลุ่ม
 5. อาหารต้องปรุงสุกใหม่ เนื้อสัตว์ต้องปรุงให้สุก ด้วยความร้อน 70 องศาเซลเซียส 
 6. จัดภาชนะ / บรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภทปกปิดมิดชิด
 7. มีการติดฉลากที่ระบุรายละเอียดอย่างชัดเจน เช่น ชื่อร้าน วันหมดอายุ 
 8. ร้านต้องประเมิน Thai Stop COVID Plus และติดประกาศชัดเจน
 9. จัดสถานที่เหมาะสม มีโต๊ะรับ – ส่งอาหาร ที่เว้นระยะห่าง และมีการะบายอากาศที่ดี
 10. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโต๊ะรับ – ส่งอาหารทุกครั้ง หลังการรับส่งอาหาร 
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH