มาตรการสำหรับพนักงานส่งอาหาร เพื่อลดการติดเชื้อโควิด-19 (2 สิงหาคม 2564)

 • 15 มีนาคม 2565
มาตรการสำหรับพนักงานส่งอาหาร เพื่อลดการติดเชื้อโควิด-19 (2 สิงหาคม 2564)

มาตรการสำหรับพนักงานส่งอาหาร เพื่อลดการติดเชื้อโควิด-19 (2 สิงหาคม 2564)

  • คัดกรองและประเมินตนเอง ผ่าน Thai Stop COVID Plus และบันทึกข้อมูล หากมีอาการป่วยให้หยุดงาน และพบแพทย์ทันที
  • กล่องบรรจุอาหารท้ายยานพาหนะแข็งแรง ปกปิดมิดชิด และทำความสะอาด ฆ่าเชื้อทกุครั้งก่อนปฏิบัติงาน 
  • สวมหน้ากากอนามัย ให้ถูกต้องตลอดเวลา 
  • ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์  
 • รอรับอาหารในจุดที่ร้านกำหนด
 • งดการรวมกลุ่ม พูดคุย สูบบุหรี่ และเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร ณ จุดพักคอย
 • ตรวจสอบกล่องบรรจุอาหาร จนกว่าจะถึงมือผู้สั่งซื้อ และก่อนเปิดกล่องทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาด
 • ทำความสะอาดมือและถุงมือ ก่อนและหลังรับ – ส่งอาหาร 

#COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH