Delivery สั่งอาหารออนไลน์ ปลอดภัยจากโควิด-19

  • 12 กรกฎาคม 2564
Delivery สั่งอาหารออนไลน์ ปลอดภัยจากโควิด-19

Delivery สั่งอาหารออนไลน์ ปลอดภัยจากโควิด-19

  1. เลือกสั่งอาหารจากร้านอาหารใกล้บ้าน 
  2. เลือกจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์
  3. สวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อออกไปรับอาหาร
  4. เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ระหว่างผู้ส่ง และผู้รับ
  5. ล้างมือหลังรับอาหารจากผู้ส่ง
  6. เปลี่ยนภาชนะอาหารมาใส่ภาชนะส่วนตัว
  7. ก่อนกินอาหารต้องล้างมือทุกครั้ง
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH