New Normal ง่ายๆ ปลอดภัยในร้านเกมและร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต

  • 26 ตุลาคม 2563
New Normal ง่ายๆ ปลอดภัยในร้านเกมและร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต

New Normal ง่ายๆ ปลอดภัยในร้านเกมและร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต

  1. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ
  2. เน้นทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสบ่อย ๆ 
  3. ควบคุมจำนวนลูกค้าไม่ให้แออัด
  4. ผู้ใช้บริการลงทะเบียนเข้าและออกผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH