อนามัยสิ่งแวดล้อม

ภารกิจพิชิต “หนู”

  • 26 กันยายน 2562

“ตลาดสด” แหล่งจำหน่ายอาหารที่ผู้คน นิยมไปจับจ่ายซื้อของ แต่บางครั้งก็ทำให้เกิด ความไม่มั่นใจในเรื่องความสะอาดปลอดภัยตามมาได้

โดยเฉพาะเมื่อพบว่าตลาดนั้นมีหนูวิ่งไปมาด้วยแล้ว ยิ่งทำให้ผู้ประกอบการตลาด ต้องใส่ใจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ในตลาดให้มากขึ้น เนื่องจากเชื้อโรคที่พบในตัวหนู มีหลายชนิด เช่น พยาธิ ไวรัส หมัด ไร แบคทีเรีย โปรโตซัวและริเก็ตเซีย อีกทั้งหนูยังเป็นต้นเหตุ ของโรคเลปโตสไปโรซีสหรือโรคฉี่หนู สครับไทฟัส หรือไข้รากสาด ทูลารีเมียหรือโรคไข้กระต่าย และกาฬโรคอีกด้วยผู้ดูแลตลาดพ่อค้าแม่ค้า จึงควรป้องกันและควบคุมความสะอาดภายในตลาด เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้จับจ่ายซื้อของด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

  •  จัดการแหล่งอาหารหนู โดยการเก็บกวาดขยะตามแผง พื้นตลาดอย่างสม่ำเสมอ ไม่ให้ มีขยะตกค้าง หมั่นทำความสะอาดร่องระบายน้ำล้างทำความสะอาดพื้นตลาดให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ
  • จัดการแหล่งที่อยู่อาศัยของหนูโดยจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตลาด ไม่มีการวางเศษวัสดุเหลือใช้ไว้ใต้แผง ไม่วางสื่งของเกะกะโดยเฉพาะของใช ้ส่วนตัวของผู้ขายของในตลาดมีการระบายอากาศที่ด ีให้แสงแดดสามารถส่องเข้าไปถึงได้บ้าง ปิดช่องทางเข้าออกของหนู ปกติหนูมักจะเข้าออกทางเดิมอยู่เสมอ โดยเฉพาะช่องระบายน้ำ บริเวณทางเท้าริมถนน ที่มักมีสนิมกร่อน หักเป็น รูโหว่ หรือการออกแบบช่องที่มีขนาดใหญ่เกินไป ก็เป็นช่องทางเข้าออกของหนูได้ แผงขายของที่มี ท ี ่ เ ก ็ บ ข อ ง ใ ต ้ แ ผ ง ต ้ อ ง ป ิ ด ป ร ะ ตู ใ ห ้ ส น ิ ท และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ชำรุด เพื่อป้องกัน หนูเข้าไปอยู่บริเวณนั้นแต่ทางเลือกที่ดีสำหรับผู้บริโภ การเลือกซื้อของในตลาดที่ได้รับการรับ มาตรฐานจากส่วนราชการ  อย่างเช่น ตลาดสดน่าซื้อของกรมอนามัยก็จะช่วย เพิ่มความมั่นใจในความสะอาดปลอดภัย ปลอดหนูได้มากยิ่งขึ้น

     

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH