อนามัยสิ่งแวดล้อม

ท่องเที่ยวไทย… ไม่เพิ่มขยะ

 • 26 กันยายน 2562
 • 468 ครั้ง

ปริมาณขยะในแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามจำนวนนักท่องเที่ยวและการเพิ่มขึ้นของที่พัก  ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม  รีสอร์ท  บังกะโลรวมถึงตลาดน้ำ  หรือร้านอาหาร  โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่สำคัญ  เช่น  เทศกาลวันปีใหม่ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น นำมาซึ่งผลกระทบต่างๆ อาทิ

 • ทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษและสูญเสียทัศนียภาพอันสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวลดลงส่งผลต่อเนื่องกับระบบเศรษฐกิจ
 • ขยะบางประเภทก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์เช่น  ขยะมีคม  และขยะอันตราย  หากถูกทิ้งลงในทะเล  สามารถสะสมความเป็นพิษในสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ และห่วงโซ่อาหารระบบนิเวศ และห่วงโซ่อาหารระบบนิเวศ และห่วงโซ่อาหารระบบนิเวศ และห่วงโซ่อาหาร
 • โฟมบรรจุอาหาร  เชือก  แห  อวน  เมื่อสัตว์กินเข้าไป ทำให้สัตว์เคลื่อนไหวไม่ได้และตายในที่สุด
 • ขยะที่เกิดขึ้น  เป็นทั้งแหล่งเพาะพันธุ์แหล่งที่อยู่อาศัย  และแหล่งอาหารของสัตว์  เช่น  หนูแมลงสาบ แมลงวัน ซึ่งเป็นสัตว์นำโรคต่างๆ มาสู่คน ไทฟอยด์ อหิวาตกโรค เป็นต้น

ท่องเที่ยวลดลง  ลดมลพิษ  ลดแหล่งเชื้อโรคทัศนียภาพสวยงามคือ

 • ทิ้งขยะลงในภาชนะที่จัดไว้ให้ แยกตามประเภทไม่ใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร 
 • ควรใช้ภาชนะที่ย่อยสลายง่าย ทำจากวัสดุธรรมชาติควรนำขยะของตนเองกลับไปทิ้งนอกแหล่งท่องเที่ยว เพื่อช่วยลดปริมาณการกำจัดขยะ
 • ไม่ควรนำสิ่งที่จะก่อให้เกิดขยะเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ถุงพลาสติก กล่องโฟม ขวดกระป๋อง หากนำเข้าไปให้เก็บคืนออกมาให้มากที่สุด
 • ไม่ควรก่อไฟเผาขยะในบริเวณอุทยานฯหรือที่พัก  นอกจากก่อเกิดมลพิษแล้วยังอาจทำให้เกิดไฟไหม้อีกด้วย
 • ช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อม  และช่วยกันตักเตือนผู้ที่ทิ้งขยะอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ

เพียงแค่ไม่เพิ่มขยะและทิ้งอย่างถูกต้องจะช่วยให้แหล่งท่องเที่ยวไทยน่าเที่ยวมา 

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

ดาวน์โหลด eBook สุขภาพ

แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพร้อมให้คุณดาวน์โหลดไปศึกษาฟรี!