แม่และเด็ก

รู้สักนิด… ก่อนคิดจ้างพี่เลี้ยงเด็ก

  • 23 กันยายน 2562

การจ้างพี่เลี้ยงเด็กเป็นที่นิยมกันมากของครอบครัวยุคปัจจุบันที่ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยวที่พ่อแม่ต้องทำงานนอกบ้านทำให้ไม่มีเวลาในการเลี้ยงลูกทางออกที่ดีที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อ

แม่ โดยสามารถศึกษาข้อมูล คือการใช้บริการกิจการเลี้ยงและดูแลเด็ก ซึ่งกิจการดังกล่าวต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้เรื่องการเลี้ยง และดูแลเด็กเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการสมวัยสถานที่รับเลี้ยงและ

สภาพแวดล้อมต้องสะอาดปลอดภัยและปราศจากโรคติดต่อ  รวมถึงผู้ดูแลเด็กต้องไม่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้กิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านเป็น

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  กลุ่มกิจการประเภทที่ 9กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 9  (16) การประกอบกิจการ  ให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน ซึ่งผู้ประกอบกิจการประเภทนี้ต้องไปขอ

อนุญาตประกอบกิจการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ดังนั้น ก่อนที่ผู้ปกครองจะดำเนินการ ว่าจ้างหรือใช้บริการกิจการดังกล่าวควรตรวจสอบให้ถี่ถ้วนว่ากิจการดังกล่าวได้รับใบอนุญาตจากท้องถิ่นหรือไม่และได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการ

หรือไม่ ได้ที่เว็บไซต์ http://laws.anamai.moph.go.th 

เพื่อความปลอดภัยของลูกหลานและบริการที่ดีได้มาตรฐาน

[แม่และเด็ก]
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH