7 สัปดาห์จุดเริ่มต้น เปลี่ยนชีวิตสู่สุขภาพดี

  • 19 สิงหาคม 2562
  • 56 ครั้ง

              การดูแลพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวันนำไปสู่สุขภาพดีประกอบด้วยการส่งเสริมโภชนาการให้เหมาะสม ส่วนการออกกำลังกายเน้นการปรับวิถีชีวิตเพิ่มการออกกำลังกาย โดยใช้คู่มือกับเครื่องนับก้าวกระตุ้นและเตือน แนวทางการมีสุขภาพจิตที่ดี การจัดการอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ปรับเปลี่ยนนิสัยหรือพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ หลักการดูแลสุขภาพเหงือก     และฟัน การเรียนรู้ป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม รวมทั้งการตรวจสุขภาพและประเมินสมรรถภาพทางกายซึ่งใช้เวลา 7 สัปดาห์        ต่อเนื่อง ขั้นตอนและกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์เป็นเทคนิคเพื่อควบคุมและสร้างแรงจูงใจนำไปสู่ภาวะสภาพที่ดีขึ้น 

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย   โทร.02-5904536
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH