การจัดพิธีทางศาสนาและการจัดกิจกรรมทางประเพณี แบบฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  • 15 ตุลาคม 2563
  • 14 ครั้ง
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH