CLEAN สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สุขอนามัยดี

  • 28 พฤษภาคม 2563

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นสถานที่หนึ่งที่มีการรวมของคนจำนวนมาก ทำให้อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ ดังนั้น ทั้งเจ้าของกิจการ ครู และผู้ปกครองต้องมารวมพลังกันทำให้ CLEAN ให้สะอาด และปลอดภัย โดยเริ่มที่ผู้บริหาร เจ้าของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกันก่อนเลยครับ

– ควรมีจุด คัดกรอง ผู้ป่วย โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมจัดเตรียม น้ำและสบู่รวมถึงเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ

– หากพบว่ามีผู้ที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงในระยะไม่เกิน 14 วันเข้ามาในบริเวณสถานที่ควรพิจารณาปิดบริการ เพื่อทำความสะอาดสิ่งของ เครื่องใช้ ของเล่น อาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารทันที

– จัดการดูแลเรื่องความสะอาด สถานที่ห้องเรียน จุดสัมผัสต่าง ๆ อุปกรณ์เครื่องใช้ ของเล่น ห้องครัวและห้องส้วม โดยให้มีการทำความสะอาดด้วยน้ำผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ

– ควบคุมดูและเรื่องสุขอนามัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เช่น แม่ครัว ต้องล้างมือทุกครั้งก่อนหยิบจับอาหาร สวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน หน้ากากผ้า และถุงมือทุกครั้ง และใช้ปากคีบหยิบจับอาหารทุกครั้ง ปรุงอาหารใส่ภาชนะที่ปิดมิดชิด เสริฟอาหารภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมงหลังปรุงสุก หากเกิน 2 ชั่วโมง ให้นำไปอุ่นจนเดือดอีกครั้ง

– ผู้ดูแลความสะอาดให้สวมถุงมือยาง หน้ากากผ้า ผ้ายาง กันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง และใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะ ใส่ถุงขยะ ปิดปากถุงให้มิดชิด แล้วล้างมือให้สะอาด ทุกครั้งภายหลังปฏิบัติงาน หากมีอาการป่วย ไอ จาม มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที

ครู หรือ ผู้ดูแลเด็ก

– หลีกเลี่ยงการพาเด็กไปในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีการรวมกันของคนจานวนมาก

– ส่งเสริมความรู้ และจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ ในการเรียนการสอน เกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัยที่ดี เช่นการล้างมือที่ถูกวิธี การใช้เจลแอลกอฮอล์ การใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงการหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า

– สอนให้เด็กไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น รวมถึงดูแลให้เด็กรับประมานอาหารที่สุกใหม่

– หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน ให้หยุดปฏิบัติงาน กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ผู้ปกครอง

– ไม่พาบุตรหลานไปในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีการรวมกันของคนจำนวนมาก

– ให้สมาชิกในครอบครัวล้างมือด้วยสบู่และน้ำ ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น และสร้างสุขนิสัยให้บุตรหลานอาบน้ำ หลังกลับจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และหลังเล่นกับเพื่อน

– หมั่นทำความสะอาดเครื่องเล่น ของเล่น ด้วยน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป

– จัดเตรียมอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ส่งเสริมให้บุตรหลานกินผัก ผลไม้ 5 สี เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ออกกำลังกายทุกวัน และนอนหลับให้เพียงพอ 9-11 ชั่วโมง/วัน

– หากพบว่าบุตรหลาน มีอาการเจ็บป่วย มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดเรียน และรีบไปพบแพทย์ทันที

อย่าลืมนะครับ COVID-19 ป้องกันได้ ถ้าพวกเราร่วมมือกัน

เพราะสุขอนามัยที่ดีเริ่มได้ที่มือของเราเอง

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH