ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน (Safe Toilets for All)

  • 15 พฤศจิกายน 2562
  • 22 ครั้ง

รณรงค์ “ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน (Safe Toilets for All)” เน้นส้วมสาธารณะ ต้องสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน มีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH