ลดใช้พลาสติก : Repair The World

  • 28 สิงหาคม 2562
  • 13 ครั้ง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงาน : เปลี่ยนแนว โดยทีม : โรงเรียนอุดรพิยานุกูล จ.อุดรธานี แนวคิดวิดีโอ : การรณรงค์ลดใช้พลาสติก เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น การประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH