การออกกำลังกาย Moving Forward เป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรวัยทำงานที่ปฏิบัติงานในกรมอนามัยส่วนกลางมีสุขภาวะที่พึงประสงค์ และการเป็นต้นแบบการมีสุขภาพที่ดี

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH