จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

  • 31 กรกฎาคม 2562
  • 7 ครั้ง

สภาพแวดล้อมในที่ทำงานกัน เพราะสภาพแวดล้อมในที่ทำงานนั้น มีผลต่อการทำงานอย่างมาก เนื่องจาก สภาพแวดล้อมที่ดี จะทำให้คนทำงานมีความสุข สุขภาพ ลดความเสี่ยงจากโรคภัย หรือ อุบัติเหตุต่างๆ กลับกัน ถ้าสภาพแวดล้อมไม่ดี สกปรก หนู แมลงสาบวิ่งกันพล่าน นั่นก็จะหมายถึง โรคภัย หรือ อันตรายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการทำงานได้ ฉะนั้น จึงมีหลักการพัฒนา 5 ประการคือ สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา สมดุลชีวิต

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH