ปัญหาและผลกระทบของขยะในแหล่งน้ำ : ตกกระป๋อง

  • 28 สิงหาคม 2562
  • 4 ครั้ง

รางวัลชมเชย ผลงาน : ตกกระป๋อง โดยทีม : ทีม BSP STUDIO โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า จ.อุทัยธานี แนวคิดวิดีโอ : ปัญหาและผลกระทบของขยะในแหล่งน้ำ การประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH