ความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ด้วย 10 Packages ภาษาไทย

  • 18 พฤษภาคม 2564
กรมอนามัย โดยสำนักส่งเสริมสุขภาพได้ดำเนินงานเรื่อง 10 Packages ในสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้คนวัยทำงานมีสุขภาพที่ดีขึ้น ไม่เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง ไม่เจ็บ ไม่ป่วย มีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งยังรวบรวมการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยใช้หลัก D-M-H-T-T
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH