ชวนคนไทยใส่ใจสุขภาพช่องปากและฟัน

  • 2 พฤศจิกายน 2566

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชวนคนไทยใส่ใจสุขภาพช่องปากและฟัน โดยจะมีการรณรงค์ไปตลอดทั้งปี 2567 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับการรักษาฟรีได้ตามสิทธิต่างๆ


     สำหรับคนทำงานทั้งในแบบประจำและแบบอิสระ ผู้ประกันตนที่สามารถใช้สิทธิการรักษาทางทันตกรรมได้ คือผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 และ มาตรา 39 แต่ไม่นับรวมผู้ประกันตนตาม ม.40 มีเงื่อนไขการใช้สิทธิสำหรับผู้ประกันตน คือต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันรับบริการ หรือหากลาออกจากงานแล้ว ก็ยังสามารถเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมได้ เพราะกองทุนประกันสังคมยังคุ้มครองต่อไปอีก 6 เดือน สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่ www.sso.go.th หรือที่หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม

   “ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการทันตกรรมในหน่วยบริการของรัฐหรือคลินิกเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมได้ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ภายในวงเงิน 900 บาท/ปี เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวเท่านั้น หรือหากมีการสำรองจ่าย ผู้ประกันตนสามารถเบิกค่ารักษาคืนผ่านระบบออนไลน์ สิทธิประกันสังคมครอบคลุมการทำฟันหลายด้าน ทั้งการรักษาทั่วไป เช่น ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด รวมถึงการใส่ฟันเทียมถอดได้ ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น
สำหรับกรณีใส่ฟันเทียมถอดได้ทั้งปาก จะมีวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปีเช่นกัน”

     สำนักทันตสาธารณสุข ยังเน้นย้ำว่า การได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที สามารถลดการลุกลามของโรค ลดความเจ็บปวด ทรมาน หรือการขาดงานจากปัญหาสุขภาพช่องปาก ทั้งยังสามารถส่งเสริมบุคลิกภาพ ทำให้มีรอยยิ้มสดสดเพิ่มความมั่นใจในการทำงานได้อีกด้วย

 

#ทันตสาธารณสุข

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH