เด็กฉลาดรอบรู้

  • 25 พฤษภาคม 2562
  • 210 ครั้ง
           เด็กวัยเรียนควรมีความฉลาด รอบรู้ ทั้งในด้านอาหารที่มีประโยชน์และปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม ด้านการอ่านฉลากโภชนาการเพื่อการรับประทานอาหารที่เหมาะสม วันผลิตและวันหมดอายุ และมีเครื่องหมาย อย. ด้านสถานบริการต่างๆ เช่น คลินิกที่จะต้องมีใบอนุญาตหลักและอื่นๆ ร้านยาที่จะต้องมีใบอนุญาตและใบประกอบวิชาชีพ สถานบริการสุขภาพที่จะต้องมีใบอนุญาตดำเนินการ เป็นต้น และด้านความรอบรู้เรื่องสัญลักษณ์ วัตถุและสถานที่อันตรายต่างๆ
กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
กรกฎาคม 2561
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH