การแปรงฟันแบบขยับปัด

  • 3 ตุลาคม 2562
  • 1,606 ครั้ง
การแปรงฟันแบบขยับปัด
การแปรงฟันแบบขยับปัด
  1. วางแปรงสีฟันเอียงเข้าหาคอฟัน 45 องศา
  2. ขยับขนแปรงสั้นๆในแนวหน้า-หลัง 4-5 ครั้ง ตรงรอยต่อระหว่างคอฟันและขอบเหงือก จากนั้นปัดขนแปรงลงในฟันบน และปัดขนแปรงขึ้นในฟันล่าง
  3. ขยับแปรงสีฟันเพื่อแปรงบริเวณที่ติดกัน โดยวางขนแปรงคร่อมบริเวณเดิมเล็กน้อย
  4. แปรงฟันด้านบดเคี้ยว โดยการถูไปมาบนหน้าตัดฟัน
  5. แปรงลิ้น โดยการวางแปรงสีฟันตั้งฉากกับลิ้น และปัดออกมาเบาๆ 4-5 ครั้ง

สำนักทันตสาธารณสุข

16 กันยายน 2562

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH