แนวทางการจัดบริการทันตกรรมป้องกันเด็กวัยเรียนในยุคโควิด-19

 • 16 ตุลาคม 2563
แนวทางการจัดบริการทันตกรรมป้องกันเด็กวัยเรียนในยุคโควิด-19

 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยบริการสาธารณสุขต้องเตรียมความพร้อมและจัดบริการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากให้กับเด็กวัยเรียน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ให้บริการและผู้รับบริการเป็นหลัก ดังนี้

 1. การคัดกรองก่อนให้บริการ
 • วัดอุณหภูมิเด็กนักเรียน ไม่ควรเกิน 37.5 oc
 • ตรวจสอบประวัติการอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 หรือใกล้ชิดประชากรกลุ่มเสี่ยง
 1. การให้บริการส่งเสริมป้องกันทางทันตกรรม
 • ล้างมือ 7 ขั้นตอน ก่อนสวมถุงมือและหลังถอดถุงมือ
 • ผู้ให้บริการสวมเครื่องป้องกันตนเอง ได้แก่ เสื้อกาวน์ แมสก์ เฟซชิลด์
 • เตรียมเครื่องมือสำหรับให้บริการ เครื่องมือที่ใช้ซ้ำต้องล้างและทำให้ปราศจากเชื้อ
 • ดูแลพื้นที่ทำงาน ต้องมีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง
 • ดูแลเด็กนักเรียนขณะนั่งรอรับบริการ ควรจัดให้มีการนั่งห่างกันอย่างน้อย 1.5-2 เมตร
 • จัดพื้นที่ที่นั่งรอและให้การรักษา ให้มีอากาศถ่ายเทเพียงพอ
 1. มาตรการเสริม
 • จัดให้เด็กนักเรียนบ้วนน้ำยาบ้วนปากหรือไอโอดีนก่อนรับบริการทางทันตกรรม
 • ใช้เครื่องดูดน้ำลายแรงดันสูงขณะให้บริการทางทันตกรรม
 • ให้บริการด้วยวิธี aseptic teechnique

แหล่งที่มา : คู่มือการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กในสถานศึกษาในภาวะที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักทันตสาธารณสุข

15 พฤษภาคม 2563

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH