มาตรการควบคุมหลัก สถานที่บริการดูแลหรือสถานสงเคราะห์แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาระพึ่งพิง

  • 9 มิถุนายน 2563
  • 339 ครั้ง
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH