มาตรการควบคุมหลัก สถานที่บริการดูแลหรือสถานสงเคราะห์แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาระพึ่งพิง

  • 9 มิถุนายน 2563
มาตรการควบคุมหลัก สถานที่บริการดูแลหรือสถานสงเคราะห์แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาระพึ่งพิง

มาตรการควบคุมหลัก สถานที่บริการดูแลหรือสถานสงเคราะห์แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาระพึ่งพิง

ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะที่มีการรับตัวพักค้างคืน

  1. ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ 
  2. ผู้ประกอบ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการต้องสวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย
  3. จัดเตรียมจุดล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ให้เพียงพอต่อความต้องการ
  4. เว้นระยะการนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร เว้นระยะห่างระหว่างเตียงสำหรับห้องรวมอย่างน้อย 2 เมตร
  5. ต้องมีการคัดกรองผู้ใช้บริการรายใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสถานพยาบาล

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH