วัยเรียนวัยรุ่น

เจ็บ…(ต้อง)ปลอดภัย

  • 27 กันยายน 2562

การสักผิวหนังอยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานานแล้ว  เดิมการสักร่างกายเกิดจากความเชื่อความศรัทธา  แต่ปัจจุบันรูปแบบและวัตถุประสงค์ของการสักได้เปลี่ยนไป  โดยจะเน้นความสวยงามมีการคิดค้นลวดลายต่างๆ  ที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้นทำให้มีร้านรับจ้างสักเกิดขึ้นมากมายทำให้มีร้านรับจ้างสักเกิดขึ้นมากมายคือ  การใช้เหล็กแหลมจุ่มหมึกหรือน้ำมันแทงที่ผิวหนังให้เป็นอักขระ  เครื่องหมายหรือลวดลายแต่ทุกวันนี้ได้มีการใช้เครื่องสักลายเพื่อความสะดวกรวดเร็ว  เป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษคือความสะอาดของเครื่องมือที่ใช้ในการสักเพราะถ้าไม่สะอาด อาจทำให้เสี่ยงและมีโอกาสติดเชื้อได้ดังนั้น  ผู้รับบริการควรคำนึงถึงสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ  เครื่องมือ  เครื่องใช้ว่ามีการดูแลรักษาสะอาดเพียงพอหรือไม่ และตรวจสอบสถานประกอบกิจการนั้นด้วยว่าได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535 ซึ่งการบริการสักผิวหนังเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งการบริการสักผิวหนังเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 9  (15)  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่  5/2538 จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือไม่ ทั้งนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นควรออกข้อกำหนดให้กิจการดังกล่าวเป็นกิจการที่ต้องควบคุมในท้องถิ่นของตนเอง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.  2535  เพื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีอำนาจเข้าไปควบคุมดูแลสถานประกอบกิจการและให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักวิชาการด้านสุขลักษณะในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อกำหนดให้กิจการรับจ้างสักผิวหนังเป็นกิจการที่ต้องควบคุมในท้องถิ่นของตนเองแล้ว  หากผู้ประกอบกิจการประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตถือว่าผู้ประกอบกิจการฝ่าฝืนข้อบัญญัติของท้องถิ่นซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน  6  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  10,000  บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

เมื่อคิดจะสักต้องรู้จักป้องกันและมั่นใจในความสะอาดปลอดภัย ของร้านที่เลือกใช้บริการด้วย

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH