องค์ความรู้ อาหารและโภชนาการสำหรับพระสงฆ์

  • 17 กรกฎาคม 2566

          พระสงฆ์และสามเณรเป็นประชากรกลุ่มหนึ่งที่มีแนวโน้มมีปัญหาสุขภาพมากขึ้นโดยพบว่า ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคของพระสงฆ์ คือ ภาวะไขมันในเลือดสูง ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน การสูบบุหรี่ น้ำตาลในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง ปัจจัยหลักที่ทำให้
พระสงฆ์มีความเจ็บป่วยและเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูง และโรคเบาหวาน นั้น ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการฉันอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ เป็นอาหารที่มีรสหวานจัด เค็มจัด และมีไขมันมากเกินไป รวมถึงการมีกิจกรรมประจำวันที่เคลื่อนไหวร่างกายน้อย หากพระสงฆ์พิจารณาฉันภัตตาหารในสัดส่วนปริมาณที่เพียงพอ และเหมาะสมตามหลักโภชนาการ ร่วมกับการบริหารกายที่ถูกต้อง และฆราวาสมีความรอบรู้ในการจัดภัตตาหารถวายหรือตักบาตรด้วยเมนูชูสุขภาพ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญในการสื่อสารให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ
          สำนักโภชนาการ กรมอนามัย จึงได้จัดทำหนังสือ “องค์ความรู้อาหารและโภชนาการสำหรับพระสงฆ์และฆราวาส” ด้วยมุ่งหวังที่จะสื่อสารองค์ความรู้ที่เน้นให้เกิดการสร้างความรอบรู้และความตระหนักในด้านอาหารและโภชนาการสำหรับพระสงฆ์สามเณร และพุทธศาสนิกชน นำไปสู่การมีภาวะโภชนาการที่ดี สุขภาพดี และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในอนาคต#โภชนาการ

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH