หลักบริโภคอาหารเพื่อยับยั้งโรคความดันโลหิตสูง

  • 26 พฤษภาคม 2562
  • 1,295 ครั้ง

คนไข้ที่เป็นความดันโลหิตสูงแพทย์แนะนำว่าให้ทานเกลือให้น้อยลง ตามหลักแล้วเกลือหรือเกลือโซเดียมนั้นสำหรับคนทั่วไปไม่ควรทานเกินวันละ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันในต่างประเทศจะมีชื่อเรียกอาหารกลุ่มหนึ่งว่า Dash Food (Dietary Approaches to Stop Hypertension Food) เป็นอาหารที่เน้นเกลือน้อย เน้นผักและผลไม้เป็นหลัก ซึ่งอาหารเหล่านี้พิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยลดความดันได้ แต่ต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมด้วย

เนื้อหา ประกอบด้วย

  • หลักบริโภคอาหารเพื่อยับยั้งโรคความดันโลหิตสูง
  • น้ำมันและไขมัน ควรกินแค่ไหน
  • น้ำตาล / ของหวาน ควรกินแค่ไหน
  • เกลือ/ โซเดียม ควรกินแค่ไหน
  • แหล่งของโซเดียม
  • ตัวอย่างปริมาณโซเดียมในอาหารแต่ละชนิด

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคนฯ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

แหล่งที่มา : อ้างอิงข้อมูลจาก สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลและ พญ.นิพาวรรณ  ไวศยะนันท์ หน่วยระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrinology) ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด eBook นี้

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH