คู่มือภาคี

COACH 7 WEEKS รอบรู้สู่สุขภาพดี

  • 3 เมษายน 2562
รายละเอียด
ประเภทไฟล์.pdf
ขนาดไฟล์3.92 MB
ตัวอย่าง
หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างและกดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียด

COACH 7 WEEKS รอบรู้สู่สุขภาพดีเล่มนี้ ครอบคลุมถึงกิจกรรมการเรียน การสอน การฝึกปฏิบัติจริง สำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในสถานที่ทำงาน และประชาชน เพื่อขยายผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในทุกระดับและบริบทนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงสอดคล้องกับวิถีชีวิต และสร้างการมีวิถีรอบรู้สู่สุขภาพดี คือการใช้ความสามารถทางปัญญาและสังคมในการส่งเสริมให้บุคคลมีทักษะในการเข้าถึง เข้าใจ และประมวลข้อมูลข่าวสารและบริการสุขภาพที่ได้รับจากสื่อสุขภาพรูปแบบต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมรอบด้าน ทำให้บุคคลเกิดการตัดสินใจเลือกวิถีการดูแลสุขภาพของตนเอง พร้อมทั้งการจัดการสุขภาพตนเองและสภาพแวดล้อมเพื่อคงรักษาวิถีสุขภาพที่ดีของตนเองได้อย่างยั่งยืนการมีวิถีรอบรู้สู่สุขภาพดี เกิดจากการมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ได้แก่ อาหารดีออกกำลังกายดี อารมณ์ดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรานอนหลับให้เพียงพอการดูแลสุขภาพเหงือกและฟัน และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยโดยมีเนื้อหาสาระสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมทางโภชนาการเน้นรูปแบบอาหารที่ง่ายต่อการนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน ส่วนการออกกำลังกายเน้นปรับวิถีชีวิตเพิ่มก้าวและออกกำลังกายที่เหมาะสมกับร่างกายโดยใช้คู่มือกับนาฬิกานับก้าวกระตุ้นและเตือน แนวทางการส่งเสริมสุขภาพจิต การจัดการอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ การปรับเปลี่ยนนิสัยหรือพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ หลักการดูแลสุขภาพเหงือกและฟัน การเรียนรู้ป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย รวมทั้งการตรวจสุขภาพและประเมินสมรรถภาพทางกาย โดยใช้เวลาการเรียนรู้
7 สัปดาห์ต่อเนื่อง สัปดาห์ละ 1 วัน ขั้นตอนและกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์เป็นเทคนิคเพื่อควบคุมและสร้างแรงจูงใจนำไปสู่ภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น โดยสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแนวทาง 7 สัปดาห์รอบรู้สู่สุขภาพดีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาวิชาการ อีกทั้งศึกษาวิจัยและทดลองใช้กับบุคลากรกรมอนามัย และหน่วยงานอื่นที่มีความสนใจ ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติตามมีสภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือนี้จะเกิดประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในสถานที่ทำงาน และประชาชนผู้รักษ์สุขภาพต่อไป

                                                                                                สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

                                                                                                                        2562

คลิกที่ปุ่มเพื่อดาวน์โหลด    

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลด

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH