มาแยกขยะก่อนทิ้งกันเถอะ

  • 3 กรกฎาคม 2562
  • 51 ครั้ง

แยกขยะ ได้ประโยชน์
1. ลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด : นำมาใช้ซ้ำ ซ่อมแซม นำกลับมาใช้ใหม่
2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและกำจัดขยะ
3. เพิ่มรายได้ จากการขายขยะรีไซเคิล
4. ลดมลพิษช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
5. ประหยัดพลังงานในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ
6. เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
7. ช่วยลดภาวะโลกร้อน

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH