ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน

  • 17 กันยายน 2563
  • 80 ครั้ง
ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน

วัตถุประสงค์

1. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป (New Normal)
2. สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3. ส่งเสริมสุขอนามัยอย่างเข้มข้นในการป้องกันการแพร่ระบาดซ้ำ

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH