ช่วงฝนตก ระวัง!! แมลง สัตว์มีพิษ

  • 6 สิงหาคม 2563
  • 76 ครั้ง
ช่วงฝนตก ระวัง แมลง สัตว์มีบิษ

                หมั่นทำความสะอาดสภาพแวดล้อมทั้งในบ้านและนอกบ้าน จัดเก็บสิ่งของและเครื่องใช้ต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้มีมุมอับชื้นหรือเป็นแหล่งหลบซ่อนอาศัยของแมลง สัตว์มีพิษ และทิ้งขยะหรือเศษอาหารในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์มีพิษภายในบริเวณบ้าน

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH