กินข้าวแบบใหม่แบบ New Normal ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

  • 25 พฤษภาคม 2563
  • 206 ครั้ง
New Normal ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

              แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบกิจการร้านอาหารต้องมีจุดคัดกรอง จุดบริการล้างมือ จัดที่นั่งกินแบบเว้นระยะห่าง และทำความสะอาด พื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ด้วยน้ำยาทำความสะอาดเพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19 ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH