น้ำทะเลหนุนสูง เสี่ยงน้ำประปาเค็ม อาจมีรสกร่อย

  • 7 มกราคม 2563
  • 63 ครั้ง
น้ำประปารสกร่อย

        ความเค็มจากน้ำประปาอาจเพิ่มโซเดียมเข้าสู่ร่างกายต่อวันในปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ส่งผลต่อสุขภาพ แต่อาจจะส่งผลต่อกลุ่มเสี่ยงแก่ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น ป่วยโรคทางสมอง ไต หัวใจ ความดันสูง เบาหวาน ผู้สูงอายุ เด็ก

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH