มาทำความสะอาดโรงอาหาร รับเปิดเทอมกันเถอะ

  • 8 พฤษภาคม 2562

เตรียมพร้อมบริการนักเรียนในวันเปิดเทอม ทำความสะอาดครัว และโรงอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร เพื่อสุขลักษณะที่ดีในการให้บริการอาหารแก่เด็กนักเรียน

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH