ความสะอาดปลอดภัยจากสินค้า “รถเร่ พุ่มพวง” สร้างความมั่นใจผู้ซื้อ

  • 27 พฤษภาคม 2563
  • 70 ครั้ง
Car sales

       จุดสังเกต “สภาพรถต้องดี มีการทำความสะอาดทุกวัน อาหารที่จำหน่ายจัดเก็บแยกเป็นสัดส่วน
ผู้ขายก็ต้องมีสุขอนามัยที่ดี ล้างมือ สวมหน้ากาก ใช้อุปกรณ์หรือสวมถุงมือหยิบจับอาหาร”

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH