การเลี้ยงลูกด้วยหนังสือ

  • 24 พฤษภาคม 2562

การอ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่เล็กเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นการกระตุ้นพัฒนาการทุกๆด้าน ภายใต้กรอบแนวคิด 4 ด้านคือ

  1. Health ด้านสุขภาพดี มีพัฒนาการสมวัย
  2. Head ด้านสติปัญญา อีคิว ไอคิวและพัฒนาการด้านสมอง
  3. Heart ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม
  4. Hand ด้านทักษะและความสามารถ

การสร้างพฤติกรรมการอ่านจนกลายเป็นวิถีและวัฒนธรรมจากการวางรากฐานอย่างเหมาะสมตั้งแต่ปฐมวัย จะเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญในการแสวงหาความรู้ เสริมสร้างจินตนาการ ความคิดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อ แม่ ลูก โดยเริ่มจากการจัดบรรยากาศให้ร่มรื่น อุ้มลูกนั่งตัก สัมผัสด้วยการโอบกอด การอ่านออกเสียงสูง ต่ำ เพื่อดึงดูดความสนใจ หนังสือเป็นหนังสือที่มีรูปภาพใหญ่ๆ สีสันสดใส การชี้ชวนดูรูปภาพ พ่อ แม่หรือผู้เลี้ยงดูที่ให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือให้ลูกฟังทุกวัน พบว่าเด็กมีความสามารถในการอ่าน เขียน คิด คำนวณ ได้เร็วกว่าเด็กทั่วไปถึง 3 เท่า และยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH