กิจกรรมบริหารกายที่เหมาะสมกับพระสงฆ์

  • 21 พฤษภาคม 2562
  • 10 ครั้ง

 

เพื่อให้เป็นกิจวัตรประจำวัน ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ประเภท คือ

  1. กิจกรรมบริหารกายเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ หรือเรียกสั้นๆ ว่า การบริหารกายแบบแอโรบิก ได้แก่การเดินบิณบาตและการแกว่งแขน
  2. กิจกรรมบริหารกายเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ หรือเรียกสั้นๆ ว่า การบริหารกายแบบใช้แรงต้าน ได้แก่การบริหารกล้ามเนื้อลำตัวส่วนบน การบริหารกล้ามเนื้อลำตัวส่วนล่างและการบริหารกล้ามเนื้อลำตัวส่วนกลาง
  3. กิจกรรมบริหารกายเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความอ่อนตัวและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ หรือเรียกสั้นๆ ว่า การยืดเหยียดกล้ามเนื้อได้แก่การยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ

ดร.ศรีสุดา สุรเกียรติ

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย

26 มีนาคม 2561

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH