สูงดีสมส่วน : EP.8 รู้ได้อย่างไรว่าเด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน

  • 25 พฤษภาคม 2562

          การที่เป็นเด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน ต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ไม่ว่าเป็นเรื่องอาหาร กิจกรรมทางกาย การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

          เด็กสูงดีสมส่วน ดูอย่างไร พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก สามารถดูได้จากกราฟการเจริญเติบโตของเด็ก ในสมุดบันทึกแม่และเด็ก (สมุดสีชมพู) หรือสามารถดาวน์โหลดเว็ปไซต์สำนักโภชนาการ กรมอนามัย http://nutrition.anamai.moph.go.th กราฟการเจริญเติบโตของเด็กที่ใช้มี 2 กราฟ คือ

  1. กราฟแสดงความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
  2. กราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง (แยกเพศชาย-หญิง)

          การประเมินว่าลูกสูงดี หรือไม่ มีวิธีการคือ จุดส่วนสูงบนกราฟแสดงความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และแปลผล ข้อมูลที่ใช้ คือ ความยาวหรือส่วนสูงของลูก วันที่วัดความยาว/ส่วนสูง แกนนอนคืออายุเด็ก ให้เขียนวันที่เกิดให้ตรงกับช่อง 0 และเขียนวันที่วัดความยาว/ส่วนสูงให้ตรงตามอายุของเด็ก ไล่เรียงต่อกันทุกครั้งที่มีการวัดความยาว/ส่วนสูง แกนตั้งคือความยาว/ส่วนสูงเด็ก หน่วยเป็นเซนติเมตร ให้ดูตรงความยาว หรือส่วนสูงที่วัดได้ ไล่เป็นเส้นตรงตามแกนนอน จนถึงเดือนที่ทำการวัด ถึงจุดตัดกันให้ทำให้เครื่องหมายกากบาท x เพื่อดูภาวะการเจริญเติบโตด้านขวามือ ตามแถบสีที่จุดกากบาทไว้

          การประเมินว่าลูกสมส่วน หรือไม่ มีวิธีการคือ จุดน้ำหนักบนกราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง และแปลผล ข้อมูลที่ใช้คือ น้ำหนักของลูก และ ความยาว/ส่วนสูงของลูก
แกนนอนคือความยาว/ส่วนสูงของลูก หน่วยเป็นเซนติเมตร แกนตั้งคือน้ำหนักของลูก หน่วยงานเป็นกิโลกรัม ให้ดูตรงน้ำหนักที่ชั่งได้ แล้วไล่เป็นเส้นตรงไปตามแกนนอน จนถึงส่วนสูงของลูก ตรงจุดตัดกันให้ทำเครื่องหมายกากบาท x เพื่อดูภาวะการเจริญเติบโตด้านขวามือ ตามแถบสีที่จุดกากบาทไว้

          ถ้าความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ อยู่ที่สูงตามเกณฑ์ หรือค่อนข้างสูง หรือสูง และน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง อยู่ที่สมส่วน แสดงว่า ลูกสูงดีสมส่วน

กลุ่มส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย สำนักโภชนาการ

มกราคม 2561

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH