สูงดีสมส่วน : EP.1 เด็กปฐมวัย 4.0 ต้องสูงดีสมส่วน

  • 25 พฤษภาคม 2562

       จากสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทย มีเด็กแรกเกิด ถึงอายุ 5 ปี ที่สูงดีสมส่วน ร้อยละ 50.3 หรือเปรียบเทียบง่ายๆว่า มี 5 ใน 10 คน เป็นเด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและมีน้ำหนักในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน)
       เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประเทศไทย 4.0 ต้องเร่งพัฒนาที่คน โดยให้ความสำคัญตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ไปจนตั้งครรภ์ และหลังคลอด จนถึงอายุ 5 ปี เพราะจะทำให้เด็กสูงดีสมส่วน แข็งแรง ลดค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล เมื่อเติบโตขึ้นก็ไม่ต้องเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเส้นเลือด ฯลฯ ฉลาด สติปัญญาดี มีประสิทธิภาพในการทำงาน มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน
      ดังนั้นการที่จะส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วนได้นั้น ครอบครัวต้องเป็นกำลังสำคัญ และยังต้องอาศัยทุกภาคส่วน เช่น ชุมชน สังคม ภาคีเครือข่าย และผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย เห็นความสำคัญด้านการส่งเสริมโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นรากฐานของชีวิต ให้เกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพของเด็กปฐมวัยเชิงประจักษ์ในแง่ของการเจริญเติบโต  

กลุ่มส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย สำนักโภชนาการ

กรมอนามัย

มกราคม 2561

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH