กินนมแม่ “สูตร 162”

  • 5 สิงหาคม 2562
  • 156 ครั้ง

วันที่ 1-7 สิงหาคมของทุกปี สัปดาห์นมแม่โลก นมแม่คือรากฐานแห่งชีวิต Breastfeeding : Foundation of Life โดยมีนโยบายที่จะส่งเสริม-สนับสนุนและปกป้องให้เด็กทุกคนได้กินนมแม่อย่างเต็มที่ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก คือ กินนมแม่ตั้งแต่ 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด กินนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต และกินนมแม่ต่อเนื่องควบคู่อาหารตามวัยจนถึงอายุ 2 ปีหรือนานกว่านั้นหรือตามสูตร 1 – 6 – 2

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH